Polityka prywatności

RODO – Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest GP-WET Adam Greczka i Filip Pytlewski Spółka Cywilna, 43-502 Czechowice Dziedzice ul. Adama Mickiewicza 5a/1, NIP: 6521749330, e-mail: weterynarzczechowice@gmail.com, tel. +48 799 822 784 (dalej: Administrator).

 

 1. Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

 

 1. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym ze świadczoną usługą weterynaryjną, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej związanej z diagnozowaniem i leczeniem chorób zwierząt, działaniami profilaktycznymi i rehabilitacyjnymi, a także w związku z realizacją przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne). Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu (np. marketingowym) – poprosimy Państwa o zgodę.

 

 1. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie rozporządzenia RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

w związku z realizacją umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Państwa dane możemy udostępniać:
 • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym);
 • podmiotom wykonującym w naszym imieniu badania laboratoryjne materiału pobranego od Państwa zwierząt
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizujących usługi księgowe, podatkowe i prawne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.
 • Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

 

 

 1. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących, usług weterynaryjnych, farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do Swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (PUODO).

 

 1. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie – adres: GP-WET Adam Greczka i Filip Pytlewski Spółka Cywilna, 43-502 Czechowice Dziedzice ul. Adama Mickiewicza 5a/1, NIP: 6521749330, e-mail: weterynarzczechowice@gmail.com, tel. +48 799 822 784